Zahli Modern Middle Eastern Restaurant
529 Elizabeth St
Sydney NSW 2010
Australia