Taste of Egypt
2/18-20 Greenfield Parade, Bankstown
Sydney NSW 2200
Australia