Gozleme King
1 Rider Blvd, Rhodes
Sydney NSW 2138
Australia