Euro Taste Grill
Little Saigon Plaza
g205/462 Chapel Rd, Bankstown
Sydney NSW 2200
Australia