Classic Kebab
5 Rochester St, Homebush
Sydney NSW 2140
Australia